تئوری آنتن و انتشار امواج الکترومغناطسی

تئوری آنتن و انتشار امواج الکترومغناطیسی

(Antenna and Electromagnetic Wave Propagation) در مورد مباحث مربوط به تئوری آنتن، آرایه آنتن­ها، مخابرات بی­سیم و اصول انتشار امواج الکترومغناطیسی فعالیت دارد، که این مفهوم از زمینه فعالیت این گروه کاملا ملموس است. حوزه­های مورد تحقیق در این گروه به شرح زیر می­باشد:

  1) آنتن­های مایکرواستریپ

  2) آنتن­های آرایه­ای

  3) سیستم­های رادار

  4) اصول طراحی ماهواره

  5) مخابرات بی­سیم

  6) انتشار امواج الکترومغناطیسی

سرگروه

هسته علمی

ارتباطات