نظریه میدان، مدار و سیستم

نظریه میدان، مدار و سیستم (Filed, Circuit and System Theory) جز پایه­ای­ ترین شاخه­های مورد بررسی توسط اعضای شرکت فناوری ریزموج می­باشد. گروه مربوط به این موضوع بیشتر در زمینه­های مفاهیم بنیادی و تئوری الکترومغناطیس فعالیت دارد. حوزه­های مورد تحقیق در این گروه به شرح زیر می­باشد:

  1) نظریه سیستم

  2) Time Domain Reflectometry

  3) نظریه میدان و امواج

  4) مدار معادل الکتریکی

  5) نظریه اساسی شبکه­ و مدار

  6) هوش مصنوعی و فلسفه ذهن

سرگروه

هسته علمی

ارتباطات