بیو الکترومغناطیس

گروه بیوالکترومغناطیس (Bioelectromagnetics) مسائل مربوط به واکنش بافت­های زنده در برخورد با امواج الکترومغناطیسی را بررسی و تحلیل می­کند. میزان نفوذ انرژی در ساختارهای زیستی و استفاده از یافته­های حوزه الکترومغناطیس در مسائل مربوط به ساختارهای زیستd دو محور عمده مورد تحقیق در این گروه می­باشد. عمده فعالیت حوزه­های مورد تحقیق در این گروه به شرح زیر می­باشد:

  1) (DEP) Eelctroposition

  2) Dielectrophoretic(EP)

  3) Surface Absorption Ratio (SAR)

  4) Microdosimetry

سرگروه

هسته علمی

ارتباطات