مخابرات دیجیتال

گروه مخابرات دیجیتال (Digital Communications) در حوزه مفاهیم مخابرات دیجیتال از قبیل مدولاسیون­ها و پردازش سیگنال­های گسسته فعالیت دارد. پردازش تصویر، نظریه اطلاعات و کدینگ نیز جز مباحث مورد بحث در این حوزه می­باشد. عمده فعالیت حوزه­های مورد تحقیق در این گروه به شرح زیر می­باشد:

  1) Digital Signal Processing

  2) Sampeling and Modulation

  3) Image Processing

  4) Information Theory

  5) WLAN/WiMAX/UWB Systems

  6) Optical Modulator

سرگروه

کار گروه تخصصی کنترل

کار گروه تخصصی پردازش سیگنال

کار گروه تخصصی پردازش تصویر

ارتباطات