معاونت اداری و مالی

یاسر اجارودی متولد 1361 شهرستان گرمی که دوره لیسانس را درسال 1385 رشته ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب به پایان رساند. و دوره کارشناسی ارشد در رشته ریاضیات محض را نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب در سال 1387 اخذ کرد.

ارتباطات